VERKOOPSVOORWAARDEN

ART 1 : Onderstaande verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze leveringen en/of afhalingen tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden zouden hebben aanvaard. De medecontractant wordt geacht deze aan te nemen door het louter feit van de bestelling

ART 2 : Al onze offertes zijn vrijblijvend. Alle verbintenissen en alle wijzigingen van verbintenissen zijn slechts geldig na onze schriftelijke aanvaarding.

ART 3 : Omschrijving van de te leveren goederen. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de faktuur.

ART 4 : De prijs is inclusief B.T.W.

ART 5 : De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard na 1 uur na de leveringen ervan.

ART 6 : BETALING

6.1De fakturen zijn kontant en zonder korting betaalbaar, ongeacht de wijze waarop betaald.

6.2In geval van niet-betaling op de vervaldag van de faktuur, zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd van 12 procent per jaar vanaf de vervaldag van de faktuur.

6.3 Voor facturen onder de 25.00 euro wordt een administratiekost van 10.00 euro excl BTW aangerekend.

ART 7 : Het uitgeleend materiaal moet uiterlijk binnen de twee werkdagen door de koper terugbezorgd worden op de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij anders bedongen. In het geval er een waarborg wordt betaald door de koper, ter dekking van het uitgeleend materiaal, zal deze waarborg terugbetaald worden door de verkoper na tijdige teruggave door de koper en controle op breuk of beschadiging door de verkoper. Bij breuk en verlies van materiaal zal de gangbare prijs van het materiaal aangerekend worden.

ART 8 : GESCHILLENREGELING

8.1In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zijnde de plaats waar de maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd, ongeacht de wijze van betaling, zelfs in geval van incidentiele vordering van oproep in vrijwaring of van verscheidene verweerders.

8.2 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper worden verhaald.